1. Το ιστολόγιο «Η δική μου άποψη» ανήκει στη Νινέττα Βολουδάκη. O χρήστης/επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη του ιστολογίου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
2. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στο ιστολόγιο και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο έγγραφη παροχή εντολής προς το ιστολόγιο από τον χρήστη/επισκέπτη. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ιστολόγιο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και ενημέρωση της σχέσης του με τους χρήστες (υποκείμενα των δεδομένων). Αποδέκτες αρχείων δεδομένων, δύνανται να είναι τρίτοι φορείς που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και ενημέρωση της σχέσης του ιστολογίου «Η δική μου άποψη» με τους χρήστες και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση του ιστολογίου ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα ή όταν ο χρήστης/επισκέπτης του ιστολογίου, αποστέλλει τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνεί με το ιστολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, ακόμη και αν δεν ζητήθηκαν από το ιστολόγιο οι πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα, ισχύουν τα εξής:
α) Το ιστολόγιο δε συλλέγει, εν γνώσει του, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β) Το ιστολόγιο δεν παρέχει υπηρεσίες αγοράς εργασίας.
γ) Για κάθε επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη του ιστολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, το ιστολόγιο διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη/επισκέπτη ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.
4. Το ιστολόγιο ενδέχεται να αποστέλλει προς τους χρήστες/επισκέπτες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με περιοδικές ενημερώσεις (newsletters κλπ).
5. Συμμορφούμενο προς το Νόμο, το ιστολόγιο διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή/και σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου το ιστολόγιο να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά του, την περιουσία του, την ασφάλειά του, αλλά και την ασφάλεια των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστολογίου ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανώτερης βίας.
6. Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης του ιστολογίου επιθυμεί την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία του ιστολογίου, θα πρέπει να ειδοποιήσει το ιστολόγιο εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως, το ιστολόγιο να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί του, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή του για αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία του ιστολογίου δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και το ιστολόγιο διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από καιρό εις καιρόν ανάλογα με τις ανάγκες του.
7. Το ιστολόγιο λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου τα οποία είναι υπό τον έλεγχό του. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι το ιστολόγιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του ιστολογίου, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) στους οποίους βρίσκεται το ιστολόγιο, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές (servers) του ιστολογίου ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στο ιστολόγιο, όσον αφορά το παρόν ιστολόγιο.
8. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν ιστολόγιο, οι παραπάνω όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
|